Kokemusta ja osaamista porvoolaisten hyväksi yli kielirajojen yli 40 vuotta

Porvoon Kokoomuksen kuntavaaliohjelma vuonna 2021 on erinomainen perusta Porvoon kehittämiselle ja kehitykselle tulevalle valtuustokaudelle 2021-25

kuva1

Minun Porvooni

Yleistä

Kaupungin tulee edelleenkin vahvistaa asemaansa Uudenmaan maakunnan itäisen osan ”pääkaupunkina” ja myös suhteessa metropolialueeseen ja pääkaupunkiseutuun varsinkin
🠖 lisäämällä yhteistyötä
🠖 osallistumalla entistä enemmän kansallisiin ja kansainvälisiin Porvoota hyödyttäviin hankkeisiin ja toimintoihin

🠖 vähentää ja tiivistää ylikunnallisia hallinto-organisaatioita (kuntayhtymät ym.) Porvoon hyötynäkökulmaa parantaen. Päätöksenteossa Porvoon aseman tulee olla nykyistä selkeästi vahvempi.

🠖 Porvoon kasvun tulee olla edelleen maltillista kestävälle taloudelle pohjautuvaa. Uusia asuntoalueita voidaan ja tuleekin ”avata”, muttei saa tuolloin unohtaa nykyisten asuntoalueiden ja kylien infrasta ja muiden toimintaedellytysten kuntoonsaattamista ja puutteiden korjaamista.

🠖 kevyen liikenteen väyläverkostoa tulee edelleen merkittävästi kehittää huomioon ottaen erityisesti koulu- ja työmatkaliikenteen tarpeet.

Varhais­kasvatus

🠖 Monimuotoiset ja –puoliset päivähoitopalvelut joko kaupungin tai yksityisten palveluntuottajien järjestäminä takaavat riittävät mahdollisuudet perheille valita itselleen sopivimman muodon lastensa varhaiskasvatukseen lapsen eri ikävaiheessa.

Palvelusetelijärjestelmää on voitava kehittää kannattavaksi ja toimivaksi vaihtoehdoksi yrittäjille ja perheille siten, että se mahdollistaisi myös varteenotettavan vaihtoehdon kunnalliselle päivähoitopalvelulle.

 

Koulut

🠖 Porvoon on jatkossakin oltava ”eturivin” koulukaupunki, joka edellyttää mm. -monipuolisen oppimisympäristön luomista kaikille koululaisille ja opiskelijoille (erikoisluokat,opetustilat esim.liikuntasalit, opetusvälineet ja oppimateriaalit)

Oppilaan oikeudet turvattava
🠖 tukiopetukseen
🠖 erityisopetukseen
🠖 oppilashuoltopalveluihin
🠖 koulunkäyntiavustamiseen
🠖 kouluterveyspalveluihin
🠖 kiusaamisen torjuntaan on panostettava

🠖 Kaikilla oppilailla on oltava oikeus turvalliseen oppimisympäristöönsä. Tämä tarkoittaa mm. koulujen kunnostussuunnitelmien jatkuvaa päivittämistä ja riittäviä määrärahoja koulujen saneerauksiin. Erityisesti on panostettava koulujen teknisen huollon ja ylläpidon toimivuuteen ja seurantaan sekä tarpeen vaatiessa ryhtymistä välittömiin korjaustoimenpiteisiin. Homekoulujen (eikä myöskään päiväkotien) ”syntymistä” ei tule sallia missään tilanteissa.

🠖 Ryhmäkoko kouluissa tulee määritellä tilanteiden mukaan joustavaksi kuitenkin siten, että tavoitteena tulisi olla maks. 20 oppilaan ryhmäkoko. Yli 30 oppilaan ryhmiä ei tule enää perustaa eikä ylläpitää.

🠖 Molempien kieliryhmien koulujen yhteistyötä tulee lisätä ja mahdollisuuksien mukaan yhdistää yhteistoimintaan myös lähellä sijaitsevia päiväkoteja.

🠖 Sivistyskeskus-ideaa tulee laajentaa monipuolistaen ne koskemaan myös kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä sekä vanhuspalveluja. Monipuoliset toimintakeskukset vahvistavat kaupungin osa-alueiden ja vireiden kyläkeskusten yhteisöllisyyttä ja toimivuutta.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kaupungin jo nyt sangen monipuolisia palveluja kehitetään edelleen nykyiseltä pohjalta mm. kiinnittämällä huomiota palvelujen laadun parantamiseen.

🠖 Ns. kolmannen sektorin, seurojen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä tulee tuntuvasti parantaa

🠖 lisätään yhteishankkeita ja yhteistoimintaa seurojen ja myös kaupungin kesken
🠖 avustusmäärärahoja nostetaan vuosittain vähintään inflaation ylittäen
🠖 kaupungin toimitilojen vuokra- ja maksupolitiikka pidetään edelleen maltillisena
🠖 lisätään koulutusta ja muuta tukea vapaaehtoístyöntekijöille
🠖 tilojen yhteiskäyttöä (monipuolisuutta) lisätään

🠖 Nuorten syrjäytymisuhkaa torjutaan ja tällöin järjestöjen toiminta nousee myös erittäin suureen merkitykseen.

SIKSI Kaupungin on nähtävä entistä rohkeammin järjestökentän avulla mahdollisuudet panostaa lasten ja nuorten toimintaan ja sitä kautta hyvinvointiin.

Yhteistyössä on torjuttava
🠖 syrjäytymistä
🠖 väkivaltaista käyttäytymistä
🠖 ilkivallan lisääntymistä
🠖 huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä