Erfarenhet och kunskap för borgåborna över språkgränserna i över 40 år

Samlingspartiets kommunalvalsprogram år 2021 är en ypperlig grund för utveckling av Borgå under fullmäktigeperioden 2021-25

kuva1

Min Borgå

Allmänt

Staden ska fortfarande stärka sin ställning som landskapets östra dels ”huvudstad” och också i förhållande till metropolområdet (särskilt till huvudstadsregionen) med att
🠖 öka samarbetet
🠖 delta allt mer i nationella och internationella projekt och verksamheter vilka gynnar Borgå

🠖 Genom att minska överkommunala förvaltnings-organisationer (samkommun o dyl) kan man förbättra Borgå. Möjligheter i beslutsfattandet borde leda till att Borgås ställning skulle vara allt starkare än nu.

🠖 Borgås tillväxt borde vara fortfarande måttlig och stå i jämvikt med en hållbar ekonomi. Nya bostadsområden kan och borde ”öppnas” men man får då inte glömma nuvarande bostadsområdens och byars infrastruktur. För att möjliggöra boendet och övrig verksamhet i de nuvarande bostadsområden bör brister och fel repareras eller förnyas.

🠖 Vid utvecklandet och planerandet av lättrafikens vägar/nätverk ska man ta i beaktande behoven särskilt då det gäller skol- och arbetsresor.

Småbarns­fostran

🠖 Mångsidiga och olika dagvårdsservicer ordnade av staden eller privata enheter garanterar tillräckliga möjligheter för familjerna att välja en för dem lämplig vårdplats för barnet i dess olika ålderskeden. Staden vill också stöda /erbjuda familjerna möjligheten att sköta sitt/sina barn hemma med att fortsätta och förnya sk Borgå tillägget som en bestående del av dagvårdsverksamheten.

Servicesedelmöjligheten som komplementerande alternativ bör utvecklas  jämnsides med den kommunala dagvården

 

Skolorna

🠖 Borgå ska också i fortsättningen vara ”främsta radens” skolstad där det förväntas att man skapar en mångsidig inlärningsmiljö för alla skolbarn och studerande (specialklasser, utrymmen t ex idrottssalar, skolmaterial- och utrustning).

Elevens rätt till
🠖 stödundervisning
🠖 specialundervisning
🠖 elevvård (skolkurator, skolpsykolog, hälsovårdare)
🠖 skolgångsbiträden
🠖 skolhälsovården
🠖 att ej blir objekt för förtret

🠖 Alla elever ska ha rätt till en trygg inlärningsmiljö. Dethär innebär bl.a. ständiga uppdateringar av skolors saneringsplaner och –behov och tillräckliga investeringspengar för skolors saneringar. Skärskillt bör satsas till skolornas och daghemmens tekniska service och uppföljning för att kunna vid behov skrida till omedelbara reprationsåtgärder.

Mögelskadade skolor och daghem får ej finnas i Borgå.

🠖 Gruppstorlekarna i skolorna ska definieras flexibelt enligt situationen i olika skolor så ändå att målet är att gruppen inte överskrider 20 elever. Över 30 elevers grupper ska inte bildas mer eller upprätthällas.

🠖 Båda språkgruppernas samarbete borde ökas och enligt möjlighet öka samarbetet med närliggande daghem

🠖 Bildningscentrum-idèen borde utvidgas till också gällande kultur-, idrott- och ungdomsarbete samt åldringsservice. Mångsidiga aktivitetscentrum stärker stadens olika bostads- och delområden samt aktiva byars samhörighet.

Kultur och Fritid

Stadens redan nu relativt mångsidiga service utvecklas utgående från den nuvarande service som staden erbjuder sina invånare bl.a. genom att koncentrera sig på att förbättra kvaliteten på servicen.

🠖 Verksamhetsförutsättningar av den den såkallade tredje sektorn bör märkbart förbättras med bl.a att höja kommunala bidrag

🠖 öka gemensamma projekt och aktivitet/samarbete mellan föreningar och också staden
🠖 understödsanslagen höjs årligen
🠖 stadens utrymmens hyr- och utgiftspolitik hålls måttlig
🠖 öka skolning och annan stöd för personer som gör arbete på frivillig bas
🠖 utrymmens gemensamma användning (mångsidighet) ökas

🠖 Ungdomarnas hot att bli åsidosättade bör motarbetas och i detta arbete betydelsen av föreningsverksamheten har stor roll

DÄRFÖR ska staden se modigare på frågan att med hjälp av föreningsverksamhet satsa på barn och ungdomar och genom också den vägen få till stånd välmående.

I samarbetet bekämpas
🠖 utstötthet
🠖 våld
🠖 ökning av skadegörelse
🠖 användning av droger och andra rusmedel